آلبوم من ◂ شلمچه
منطقه عملیاتی شلمچه سنگرفرماندهی عراق -عکاس وفایی