توکل
63 بازدید
تاریخ ارائه : 11/18/2012 2:53:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بانام خدا  به این فکرنکن که چه میشود یاچه خواهد شد یاچه اتفاقی خواهد افتاد.

به این فکر کن که اتفاقات خوبی خواهد افتاد.  نگو چرا؟ چگونه؟ چطور؟

به این فکرکن که هر چه اتفاق می افتد به صلاح شما وبه خواست خدای بزرگ است.

هیچوقت نگو چرا؟هیچوقت هیچوقت هیچوقت.