سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده باقر العلوم (ع) 
پژوهشگر 
1372/01/01 
1384/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه آزاداسلامی  
مدیرشورای گروههای معارف اسلامی منطقه 8  
1386/01/23 
ادامه دارد 
اجرایی  
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب 
مدیرگروه معارف اسلامی  
1381/07/01 
ادامه دارد 
برنامه ریزی آموزشی 
همکاری 
نهادنمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاهها 
عضوشورای دانشگاه آزاداسلامی واحدهای استان تهران 
1385/08/16 
ادامه دارد 
فرهنگی  
همکاری 
دانشگاه آزاداسلامی منطقه 8 
مدیر فرهنگی 
1387/12/20 
ادامه دارد 
فرهنگی،اجرایی 
همکاری 
دانشگاه آزاداسلامی-تهران جنوب 
عضو هیات علمی 
1377/11/01 
ادامه دارد 
علمی آموزشی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب  
مدرس 
1371/07/02 
ادامه دارد 
اصول فقه1و2- 
تدریس 
دانشگاه شهید بهشتی (علوم پزشکی ) 
مدرس 
1374/07/02 
ادامه دارد 
معارف اسلامی 1و2 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی-دانشکده حقوق 
مدرس 
1371/07/02 
ادامه دارد 
قواعدفقه1و2 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی،تهران جنوب،دانشکده حقوق 
مدرس 
1371/07/02 
ادامه دارد 
متون فقه 1-2-3-4 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی،تهران جنوب 
مدرس 
1371/07/02 
ادامه دارد 
معارف اسلامی واندیشه اسلامی1-2 
همکاری 
دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب 
مدرس 
 
 
تدریس